Demystifying NHS Finance – Agenda – 19th Nov 2024

Demystifying-NHS-Finance-Draft-Agenda-19th-Nov-2024.pdf

pdf | application/pdf | https://onenhsfinance.nhs.uk/wp-content/uploads/2023/12/Demystifying-NHS-Finance-Draft-Agenda-19th-Nov-2024.pdf