Demystifying NHS Finance – 16th November 2022

Demystifying-NHS-Finance-DRAFT-AGENDA-16th-Nov-2.pdf

pdf | application/pdf | https://onenhsfinance.nhs.uk/wp-content/uploads/2022/08/Demystifying-NHS-Finance-DRAFT-AGENDA-16th-Nov-2.pdf